0.00 PLN
0
 
0
 


 
 
 FILTROWANIE
 OFERTA DO POBRANIA

  Kategorie / Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Sklep internetowy dostępny pod adresem sklepfoto.com.pl prowadzony jest przez firmę Cezary Dybowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Saskiej 4 m. 92, NIP 1130013125, REGON 010516983
Definicje

Terminy pojawiające się w regulaminie oznaczają:

Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem sklepfoto.com.pl.
Kupujący:
 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych,
składająca Zamówienie.

Adres e-mail (mail) - adres poczty elektronicznej umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
Cennik dostaw - znajdujące się pod adresem https://sklepfoto.com.pl/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów;
Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
Dowód zakupu - paragon fiskalny lub faktura wystawione zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;
Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Klienta przy rejestracji w Sklepie;
Formularz zamówienia - część Sklepu, która służy do złożenia Zamówienia przez Kupującego;
Kod promocyjny - upust udzielany Kupującemu wyrażony procentowo lub kwotowo, bądź w formie bezpłatnej przesyłki lub gratisu do złożonego zamówienia;
Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami;
Kodeks postępowania cywilnego - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późniejszymi zmianami;
Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kc);
Konto Kupującego (Konto) - funkcjonalność systemu za pośrednictwem któej Kupujący uzyskuje dostęp do wybranych Usług, niedostępnych dla osób niezalogowanych. Konto prowadzone jest pod unikalnym identyfikatorem (e-mailail) i chronione hasłem dostępu (Hasło);
Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego;
Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego;
Moment wydania rzeczy - moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie;
Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę;
Produkt - minimalna i niepodzielna rzecz, która może być przedmiotem Zamówienia, określona w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy podaniu jego ceny;
Przedmiot umowy - Produkty i Dostawa będące przedmiotem umowy;
Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
Rejestracja - proces zakładania indywidualnego Konta przez Kupującego;
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
Sprzedający - firma Cezary Dybowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Saskiej 4 m. 92, NIP 1130013125, REGON 010516983.
Umowa sprzedaży (Umowa) - umowa, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, zawierana za pośrednictwem Sklepu;
Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zmianami;
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami;
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami;
Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, zgodnie z art. 5561 Kodeksu cywilnego;
Wada prawna - występuje w sytuacjach opisanych w art. 5563 Kodeksu cywilnego;
Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, formę płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem sklepfoto.com.pl prowadzony jest przez Sprzedającego;
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Kupującego ze Sklepu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Produktów;
Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach serwisu sklepfoto.com.pl;
 • warunki i zasady składania przez Kupującego Zamówień;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży Produktów.
Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania zapisów i postanowień zawartych w Regulaminie.

Warunki techniczne

System teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
 • przeglądarka internetowa z włączoną obsługa języka Java script i akceptująca pliki "cookies";
 • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s;
 • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pixeli.
Postanowienia ogólne

Umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w cenniku dostaw.

Rejestracja

Zarejestrowanie się przez Kupującego w Sklepie nie jest konieczne do złożenia Zamówienia, ale pozwala na uzyskanie dostępu do historii dokonanych uprzednio Zamówień.
W celu dokonania Rejestracji Kupujący powinien podać swoje dane osobowe, poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu oraz zaakceptować Regulamin i potwierdzić Rejestrację.
Podczas procesu Rejestracji Kupujący podaje Adres e-mail, Login i Hasło. Login i Hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma możliwość swobodnego wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta.

Zawarcie umowy i jej realizacja

Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien dodać do Koszyka Produkt, wybrać sposób dostawy i formę płatności oraz wybrać miejsce wydania rzeczy. Złożenie Zamówienia następuje poprzez użycie przycisku "Kupuję i płacę".
Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie do 5 dni roboczych, którego bieg rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego miejsca wydania rzeczy.
Sprzedający realizuje Zamówienie zgodnie z informacjami wskazanymi w Formularzu zamówienia.
W sytuacji, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować pełnego Zamówienia, Kupujący ma prawo wyboru, czy zrealizuje Zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z całego Zamówienia.

Polityka cenowa, rabatowa i dostępność

Wszystkie ceny podane w Sklepie są w złotych polskich PLN).
Podana cena dla każdego z Produktów w chwili Złożenia zamówienia, jest wiążąca i ostateczna.
Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.

Zapłata ceny

Sklep udostępnia formy płatności opisane w zakładce Płatności, z których Kupujący wybiera najbardziej dla siebie korzystną.
Płatności internetowe udostępnione na stronie Sklepu poprzez przekierowanie realizowane są za pośrednictwem strony Przelewy24.pl. Operatorem płatności jest PayPro SA (PayPro) ? Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
Zamówienia nieopłacone przez Kupującego w ciągu 4 dni roboczych od chwili złożenie Zamówienia mogą być anulowane po uprzednim powiadomieniu Kupującego.
Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
W razie braku zapłaty w terminie pełnej ceny Sprzedający powiadomi o tym Kupującego. Kupujący będzie mógł dokonać dopłaty bądź anulować Zamówienie, a Sprzedający zwróci Kupującemu całość wpłaconej kwoty.

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego bądź mailowo na adres biuro@dybowski.pl w dowolnej formie pisemnej zgodnej z Prawem konsumenckim.
Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy, a jeśli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
 • o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.


Rękojmia

Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących niebędących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma Wadę, może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny bądź o odstąpieniu od umowy. Punkt ten nie ma zastosowania, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzecz żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.
Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad bądź żądać usunięcia wady.
Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

Sprzedawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
 • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 • oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądania usunięcia wady.

Jeśli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta w terminie 14 dni uważa się, że oświadczenie lub żądanie Konsumenta zostało uznane.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
W przypadku, kiedy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
W terminach określonych powyżej Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
Sprzedawca, o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta, wykona je bez zbędnej zwłoki nie później niż w prawnie przewidzianym terminie.

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów jest Sprzedawca.
Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony baz danych osobowych zgodnie z RODO.
Zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Sprzedawcę zostały opisane w zakładce Polityka Prywatności.

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 stycznia 2022 r.
Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca uznaje bezwzględną wyższość tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu Adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówieniaz za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego Regulaminu jako obowiązującego.
Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.
Jak-fotografowac-architekture
Jak fotografować architekturę?
Fotografujesz architekturę? Pewnie że tak :) Każdy chętnie robi zdjęcia zabytkowego kościoła, pałacu, zamku czy chociażby starej chałupy. Warto jednak wiedzieć jak robić to dobrze.
Czytaj więcej »
Jak-uczyc-sie-fotografowac-Czesc-III-
Jak uczyć się fotografować? Część III.
"Estetyka jest jak dupa, każdy ma swoją, a zasady są po to, żeby je łamać". Czy aby na pewno?
Czytaj więcej »
Jak-uczyc-sie-fotografowac-Czesc-II-
Jak uczyć się fotografować? Część II.
Fotografia to powiązanie widzenia i miłości; myślenia i uczucia, które zawsze miał do dyspozycji człowiek. Żaden automat elektronowy nie potrafi kochać, a "myśli" tylko to, co mu przekazał programator.
Czytaj więcej »
Jak-uczyc-sie-fotografowac-Czesc-I-
Jak uczyć się fotografować? Część I.
Okazuje się, że dobry aparat sam z siebie dobrych zdjęć robić nie potrafi. Powinien być jeszcze do niego doczepiony w miarę sprawny i doświadczony fotograf.
Czytaj więcej »
  1 2 3  


 

  KONTAKT
Cezary Dybowski
Warszawa
+48 502 284 253
©    Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl
 
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia w Twojej przeglądarce.